Ả-rập-Việt từ điển Advanced

14.600 mục từ, 9.100 ví dụ, 33.400 bản dịch

Việt-Ả-rập từ điển Advanced

10.600 mục từ, 12.500 ví dụ, 30.700 bản dịch

Anh-Việt từ điển Advanced

21.000 mục từ, 7.900 ví dụ, 41.700 bản dịch

Việt-Anh từ điển Advanced

10.800 mục từ, 13.100 ví dụ, 40.200 bản dịch

Bồ Đào Nha-Việt từ điển Advanced

20.500 mục từ, 6.100 ví dụ, 40.200 bản dịch

Việt-Bồ Đào Nha từ điển Advanced

10.600 mục từ, 12.500 ví dụ, 42.800 bản dịch

Ba Lan-Việt từ điển Advanced

22.400 mục từ, 5.500 ví dụ, 38.300 bản dịch

Việt-Ba Lan từ điển Advanced

10.700 mục từ, 12.800 ví dụ, 34.700 bản dịch

Ba Tư-Việt từ điển Advanced

11.300 mục từ, 7.700 ví dụ, 24.500 bản dịch

Việt-Ba Tư từ điển Advanced

8.700 mục từ, 8.000 ví dụ, 23.000 bản dịch

Bun-ga-ri-Việt từ điển Advanced

24.100 mục từ, 6.600 ví dụ, 48.200 bản dịch

Việt-Bun-ga-ri từ điển Advanced

10.600 mục từ, 12.600 ví dụ, 42.400 bản dịch

Ca-ta-lan-Việt từ điển Advanced

17.300 mục từ, 5.300 ví dụ, 35.200 bản dịch

Việt-Ca-ta-lan từ điển Advanced

10.700 mục từ, 12.800 ví dụ, 38.200 bản dịch

Croatia-Việt từ điển Advanced

23.600 mục từ, 5.600 ví dụ, 40.900 bản dịch

Việt-Croatia từ điển Advanced

10.700 mục từ, 12.800 ví dụ, 37.900 bản dịch

Do Thái-Việt từ điển Advanced

14.100 mục từ, 7.900 ví dụ, 36.500 bản dịch

Việt-Do Thái từ điển Advanced

10.500 mục từ, 12.400 ví dụ, 34.900 bản dịch

Đức-Việt từ điển Advanced

25.800 mục từ, 3.200 ví dụ, 39.900 bản dịch

Việt-Đức từ điển Advanced

10.800 mục từ, 13.100 ví dụ, 37.500 bản dịch

Đan-mạch-Việt từ điển Advanced

21.200 mục từ, 3.800 ví dụ, 37.200 bản dịch

Việt-Đan-mạch từ điển Advanced

10.500 mục từ, 12.400 ví dụ, 34.000 bản dịch

E-x-tô-ni-a-Việt từ điển Advanced

22.400 mục từ, 3.900 ví dụ, 35.500 bản dịch

Việt-E-x-tô-ni-a từ điển Advanced

10.700 mục từ, 12.700 ví dụ, 33.000 bản dịch

Hà Lan-Việt từ điển Advanced

25.300 mục từ, 3.800 ví dụ, 40.800 bản dịch

Việt-Hà Lan từ điển Advanced

10.600 mục từ, 12.600 ví dụ, 37.500 bản dịch

Hàn-Việt từ điển Advanced

17.600 mục từ, 7.500 ví dụ, 34.200 bản dịch

Việt-Hàn từ điển Advanced

10.400 mục từ, 12.200 ví dụ, 32.900 bản dịch

Hungari-Việt từ điển Advanced

23.500 mục từ, 4.000 ví dụ, 38.600 bản dịch

Việt-Hungari từ điển Advanced

10.700 mục từ, 12.900 ví dụ, 36.000 bản dịch

Hy Lạp-Việt từ điển Advanced

18.400 mục từ, 5.300 ví dụ, 38.600 bản dịch

Việt-Hy Lạp từ điển Advanced

10.600 mục từ, 12.700 ví dụ, 36.800 bản dịch

Indonesia-Việt từ điển Advanced

16.200 mục từ, 12.000 ví dụ, 47.000 bản dịch

Việt-Indonesia từ điển Advanced

9.800 mục từ, 11.400 ví dụ, 49.600 bản dịch

Lát-vi-Việt từ điển Advanced

18.900 mục từ, 5.100 ví dụ, 34.100 bản dịch

Việt-Lát-vi từ điển Advanced

10.500 mục từ, 12.400 ví dụ, 31.100 bản dịch

Li-tua-nia-Việt từ điển Advanced

19.000 mục từ, 5.300 ví dụ, 35.600 bản dịch

Việt-Li-tua-nia từ điển Advanced

10.600 mục từ, 12.700 ví dụ, 32.300 bản dịch

Na Uy-Việt từ điển Advanced

22.500 mục từ, 5.000 ví dụ, 40.200 bản dịch

Việt-Na Uy từ điển Advanced

10.700 mục từ, 13.100 ví dụ, 36.000 bản dịch

Nga-Việt từ điển Advanced

24.200 mục từ, 6.300 ví dụ, 44.200 bản dịch

Việt-Nga từ điển Advanced

10.700 mục từ, 12.800 ví dụ, 39.800 bản dịch

Nhật-Việt từ điển Advanced

18.800 mục từ, 7.600 ví dụ, 41.100 bản dịch

Việt-Nhật từ điển Advanced

10.500 mục từ, 12.200 ví dụ, 38.400 bản dịch

Phần Lan-Việt từ điển Advanced

22.300 mục từ, 2.800 ví dụ, 35.700 bản dịch

Việt-Phần Lan từ điển Advanced

10.600 mục từ, 12.600 ví dụ, 34.600 bản dịch

Pháp-Việt từ điển Advanced

20.600 mục từ, 7.400 ví dụ, 41.900 bản dịch

Việt-Pháp từ điển Advanced

10.800 mục từ, 13.100 ví dụ, 44.800 bản dịch

Ru-ma-ni-Việt từ điển Advanced

18.200 mục từ, 6.900 ví dụ, 37.400 bản dịch

Việt-Ru-ma-ni từ điển Advanced

10.600 mục từ, 12.600 ví dụ, 38.800 bản dịch

Séc-Việt từ điển Advanced

26.700 mục từ, 5.900 ví dụ, 42.200 bản dịch

Việt-Séc từ điển Advanced

10.800 mục từ, 13.100 ví dụ, 36.700 bản dịch

Slovak-Việt từ điển Advanced

25.400 mục từ, 5.600 ví dụ, 40.500 bản dịch

Việt-Slovak từ điển Advanced

10.800 mục từ, 13.100 ví dụ, 35.700 bản dịch

Slovene-Việt từ điển Advanced

23.000 mục từ, 5.100 ví dụ, 41.000 bản dịch

Việt-Slovene từ điển Advanced

10.600 mục từ, 12.700 ví dụ, 37.500 bản dịch

Tây Ban Nha-Việt từ điển Advanced

19.800 mục từ, 6.100 ví dụ, 39.900 bản dịch

Việt-Tây Ban Nha từ điển Advanced

10.800 mục từ, 13.100 ví dụ, 43.600 bản dịch

Thổ Nhĩ Kỳ-Việt từ điển Advanced

17.400 mục từ, 9.100 ví dụ, 42.100 bản dịch

Việt-Thổ Nhĩ Kỳ từ điển Advanced

10.600 mục từ, 12.700 ví dụ, 40.100 bản dịch

Thuỵ Điển-Việt từ điển Advanced

22.000 mục từ, 4.100 ví dụ, 37.600 bản dịch

Việt-Thuỵ Điển từ điển Advanced

10.700 mục từ, 13.100 ví dụ, 33.000 bản dịch

Trung-Việt từ điển Advanced

18.900 mục từ, 7.900 ví dụ, 41.200 bản dịch

Việt-Trung từ điển Advanced

10.400 mục từ, 12.000 ví dụ, 38.400 bản dịch

Ukraina-Việt từ điển Advanced

21.900 mục từ, 5.600 ví dụ, 41.100 bản dịch

Việt-Ukraina từ điển Advanced

10.600 mục từ, 12.700 ví dụ, 35.500 bản dịch

Xéc bi-Việt từ điển Advanced

22.600 mục từ, 5.600 ví dụ, 39.800 bản dịch

Việt-Xéc bi từ điển Advanced

10.700 mục từ, 12.800 ví dụ, 36.800 bản dịch

Ý-Việt từ điển Advanced

20.100 mục từ, 6.900 ví dụ, 39.100 bản dịch

Việt-Ý từ điển Advanced

10.800 mục từ, 13.100 ví dụ, 40.800 bản dịch