×

Từ điển

iconAdvanced
iconAdvanced
ไทย-เวียดนาม พจนานุกรม Advancedเวอร์ชั่น 2.27.500 คำหลัก, 6.100 ตัวอย่าง, 18.800 คำแปล© Lingea s.r.o., 2020. สงวนลิขสิทธิ์Thái-Việt từ điển Advancedversion 2.27.500 mục từ, 6.100 ví dụ, 18.800 bản dịch© Lingea s.r.o., 2020. Bảo lưu mọi quyền.