×
Gramatika
Abeceda a výslovnosťPodstatné menáPrídavné menáČlenUrčitý členNeurčitý členZámenáOsobné zámenáZvratné zámenáPrivlastňovacie zámenáOpytovacie zámenáVzťažné zámenáZáporné zámenáUkazovacie zámenáNeurčité zámenáČíslovkyZákladné číslovkyRadové číslovkyVyjadrenie násobnostiPočtové úkonyČasové údajeSlovesáOznamovací spôsobPrítomný časMinulý časBudúci časSpojovací spôsobPodmieňovací spôsobRozkazovací spôsobMinulé príčastieGerundiumPríslovkyPrehľad nepravidelných slovies
Advertisement:

1 Abeceda a výslovnosť

Výslovnosť španielskej abecedy
a [a] h [atʃe] ñ [eɲe] u [u]
b [be] i [i] o [o] v [uve]
c [θe] j [xota] p [pe] w [uve doble]
ch [tʃe] k [ka] q [ku] x [ekis]
d [de] l [ele] r [ere] y [i griega]
e [e] ll [eje] rr [erre] z [θeta]
f [efe] m [eme] s [ese]
g [xe] n [ene] t [te]
Výslovnosť spoluhlások a hláskových skupín
b, v na zač. slova a po m,n [b], h nevyslovuje sa
b, v vnútri slova [β] j [x]
c [k], pred e,i [θ] (v am. šp. [s]) ll mäkké [ľ] (v am. šp. [j, ž])
ch [tʃ] ñ [ɲ]
d na konci slova a medzi samohl. [ð] z [θ] (v am. šp. [s]
g [g], pred e,i [x]
güe [gwe] güi [gwi] gua [gwa] que [ke]
gue [ge] gui [gi] guo [gwo] qui [ki]
Výslovnosť špeciálnych znakov
Znaky použité na prepis výslovnosti sa vyslovujú nasledovne:
[β] oslabené b, vyslovuje sa bez dotyku pier
[ð] oslabené d, jazyk sa dotýka okraja horných zubov
[θ] s vyslovené so špičkou jazyka medzi zubami
[w] polospoluhláskové u, viaže sa s nasledujúcou samohláskou
Čiarka nad samohláskou označuje prízvuk, nie jej dĺžku.
Advertisement:

Advertisement: