×
Lingea
E-shop Inloggen
×
Conversatie
TelwoordenGroeten en aansprekingenKennismakenAfscheidBegripVerzoeken, bevelen en suggestiesBedanken en tevredenheidExcuses, vergissingen en spijtbetuigingAkkoordOnenigheid, afwijzingVragenTijdMaanden en jarenDagen en wekenUren en minutenKleurenMaten en eigenschappenVragen naar de wegPaspoort- en douanecontroleFormulieren, persoonlijke gegevensReizen met de autoReizen met de treinReizen met het vliegtuigOp de bootOpenbaar vervoerAccommodatieReserveringIn het hotelPrivéaccommodatieCampingIn het restaurantMenukaartVoorgerechtenHoofdgerechtenDrankenDesserts
head

Telwoorden

Getallen

Числи́тельные

Hoofdtelwoorden

Коли́чественные числи́тельные

nul ноль noljeen оди́н m, одна́ f adjin, adnatwee два m, две f dva, dvjedrie три trjivier четы́ре tsjjeturjevijf пять pjatjzes шесть sjestjzeven семь sjemjacht во́семь vosjemjnegen де́вять djevjatjtien де́сять djesjatjelf оди́ннадцать adjin:ətsətjtwaalf двена́дцать dvjenatsətjdertien трина́дцать trjinatsətjveertien четы́рнадцать tsjjeturnətsətjvijftien пятна́дцать pjatnatsətjzestien шестна́дцать sjestnatsətjzeventien семна́дцать sjemnatsətjachttien восемна́дцать vəsjemnatsətjnegentien девятна́дцать djevjatnatsətjtwintig два́дцать dvatsətjeenentwintig два́дцать оди́н dvatsətj adjindertig три́дцать trjitsətjveertig со́рок sorəkvijftig пятьдеся́т pjatjdjesjatzestig шестьдеся́т sjəstjdjesjatzeventig се́мьдесят sjemjdjesjattachtig во́семьдесят vosjemjdjesjatnegentig девяно́сто djevjanostəhonderd сто stohonderdtwintig сто два́дцать sto dvatsətjtweehonderd две́сти dvjestjiduizend ты́сяча tusjatsjjətweeduizend две ты́сячи dvje tusjatsjjivijftienhonderddrieëntachtig ты́сяча пятьсо́т во́семьдесят три tusjatsjjə pjatjsot vosjemjdjesjat trjimiljoen миллио́н mjilj:ion

Rangtelwoorden

Поря́дковые числи́тельные

eerste пе́рвый pjervəjtweede второ́й ftarojderde тре́тий trjetjijvierde четвёртый tsjjetvjortəjvijfde пя́тый pjatəjzesde шесто́й sjəstojzevende седьмо́й sjedjmojachtste восьмо́й vasjmojnegende девя́тый djevjatəjtiende деся́тый djesjatəjtwintigste двадца́тый dvatsatəjdertigste тридца́тый trjitsatəjhonderdste со́тый sotəj

Breuken

Дро́би

een half пол-, полови́на pol, pəlavjinəanderhalf оди́н с полови́ной adjin s pəlavjinəjeen derde (одна́) треть (adna) trjetjtweederde две тре́тьих dvje trjetjicheen kwart (одна́) четвёртая, че́тверть (adna) tsjjetvjortəja, tsjjetvjertjdriekwart три четвёртых trji tsjjetvjortəcheen vijfde (одна́) пя́тая (adna) pjatəjaeen zesde (одна́) шеста́я (adna) sjəstajaeen zevende (одна́) седьма́я (adna) sjedjmajaeen achtste (одна́) восьма́я (adna) vasjmajaeen negende (одна́) девя́тая, девя́тая часть (adna) djevjatəja, djevjatəja tsjjastjeen tiende (одна́) деся́тая (adna) djesjatəjaeen honderdste (одна́) со́тая (adna) sotəja