×
Lingea
E-prodavaonica Prijava
×
Konverzacija
BrojeviPozdravi i oslovljavanjeUpoznavanjePozdravljanjeRazumijevanjeZahtjevi, zapovjedi prijedloziZahvale i zadovoljstvoIsprike, nesporazumi i žaljenjePristanakNeslaganje, odbijanjePitanjaVrijemeMjeseci i godineDani i tjedniSati i minuteBojeDimenzije i svojstvaPitanja za putKontrola putnih isprava i carinska kontrolaObrazac, osobni podaciPutujemo automPutujemo vlakomPutujemo avionomPutujemo brodomPutujemo gradskim prijevozomSmještajRezervacijaU hoteluPrivatni smještajU kampuU restoranuJelovnikPredjelaGlavna jelaPićaDeserti
head

Brojevi

Brojevi

Числи́тельные

Glavni brojevi

Коли́чественные числи́тельные

nula ноль noljjedan m, jedna f оди́н m, одна́ f adjin, adnadva m, dvije f два m, две f dva, dvjetri три trjičetiri четы́ре čjetırjepet пять pjjatjšest шесть šestjsedam семь sjemjosam во́семь vosjemjdevet де́вять djevjatjdeset де́сять djesjatjjedanaest оди́ннадцать adjinəcətjdvanaest двена́дцать dvjenacətjtrinaest трина́дцать trjinacətjčetrnaest четы́рнадцать čjetırnəcətjpetnaest пятна́дцать pjatnacətjšesnaest шестна́дцать šestnacətjsedamnaest семна́дцать sjemnacətjosamnaest восемна́дцать vəsjemnacətjdevetnaest девятна́дцать djevjatnacətjdvadeset два́дцать dvacətjdvadeset jedan два́дцать оди́н dvacətj adjintrideset три́дцать trjicətjčetrdeset со́рок sorəkpedeset пятьдеся́т pjatjdjesjjatšezdeset шестьдеся́т šəstjdjesjjatsedamdeset се́мьдесят sjemjdjesjatosamdeset во́семьдесят vosjemjdjesjatdevedeset девяно́сто djevjanostəsto, stotina сто stosto dvadeset сто два́дцать sto dvacətjdvjesto две́сти dvjestjitisuća ты́сяча tısjjədvije tisuće две ты́сячи dvje tısjjitisuću petsto osamdeset tri ты́сяча пятьсо́т во́семьдесят три tısjjə pjatjsot vosjemjdjesjat trjimilijun миллио́н mjiljion

Redni brojevi

Поря́дковые числи́тельные

prvi пе́рвый pjervəjdrugi второ́й ftarojtreći тре́тий trjetjijčetvrti четвёртый čjetvjortəjpeti пя́тый pjjatəjšesti шесто́й šəstojsedmi седьмо́й sjedjmojosmi восьмо́й vasjmojdeveti девя́тый djevjjatəjdeseti деся́тый djesjjatəjdvadeseti двадца́тый dvacatəjtrideseti тридца́тый trjicatəjstoti со́тый sotəj

Razlomci

Дро́би

polovica пол-, полови́на pol, pəlavjinəjedan i pol оди́н с полови́ной adjin s pəlavjinəjtrećina (одна́) треть (adna) trjetjdvije trećine две тре́тьих dvje trjetjihčetvrtina (одна́) четвёртая, че́тверть (adna) čjetvjortəja, čjetvjertjtri četvrtine три четвёртых trji čjetvjortəhpetina (одна́) пя́тая (adna) pjjatəjašestina (одна́) шеста́я (adna) šəstajasedmina (одна́) седьма́я (adna) sjedjmajaosmina (одна́) восьма́я (adna) vasjmajadevetina (одна́) девя́тая, девя́тая часть (adna) djevjjatəja, djevjjatəja čjastjdesetina (одна́) деся́тая (adna) djesjjatəjastotina (одна́) со́тая (adna) sotəja