×
Lingea
E-shop Inloggen
×
Conversatie
TelwoordenGroeten en aansprekingenKennismakenAfscheidBegripVerzoeken, bevelen en suggestiesBedanken en tevredenheidExcuses, vergissingen en spijtbetuigingAkkoordOnenigheid, afwijzingVragenTijdMaanden en jarenDagen en wekenUren en minutenKleurenMaten en eigenschappenVragen naar de wegPaspoort- en douanecontroleFormulieren, persoonlijke gegevensReizen met de autoReizen met de treinReizen met het vliegtuigOp de bootOpenbaar vervoerAccommodatieReserveringIn het hotelPrivéaccommodatieCampingIn het restaurantMenukaartVoorgerechtenHoofdgerechtenDrankenDesserts
head

Telwoorden

Getallen

Numerais

Hoofdtelwoorden

Numerais cardinais

nul zero ze:roeeen um, uma oem oe:matwee dois m, duas f do:jsj, doe:asjdrie três tre:sjvier quatro kwaatroevijf cinco sĩ:koezes seis səjsjzeven sete se:təacht oito o:jtoenegen nove no:vətien dez de:sjelf onze oŋ:zətwaalf doze do:zədertien treze tre:zəveertien catorze, (BrP) quatorze kato:rzə, kato:rzəvijftien quinze kĩ:zəzestien dezasseis, (BrP) dezesseis dəzasə:jsj, dəzisə:jsjzeventien dezassete, (BrP) dezessete dəzase:tə, dəzəse:təachttien dezoito dəzo:jtoenegentien dezanove, (BrP) dezenove dəzano:və, dəzano:vetwintig vinte vĩ:təeenentwintig vinte e um vĩ:tə ə ũ:dertig trinta trĩ:taveertig quarenta kwareŋ:tavijftig cinquenta sĩkweŋ:tazestig sessenta səseŋ:tazeventig setenta səteŋ:tatachtig oitenta ojteŋ:tanegentig noventa noeveŋ:tahonderd cem, cento seŋ:ĩ, seŋ:toehonderdtwintig cento e vinte seŋ:toe ə vĩ:tətweehonderd duzentos doezeŋ:toesjduizend mil mi:ltweeduizend dois mil do:jsj mi:lvijftienhonderddrieëntachtig mil quinhentos e oitenta e três mi:l kinjeŋ:toesj ə ojteŋ:ta ə tre:sjmiljoen um milhão ũ: mijaŋ

Rangtelwoorden

Numerais ordinais

eerste primeiro primə:jroetweede segundo səgũ:doederde terceiro tərsə:jroevierde quarto kwaartoevijfde quinto kĩ:toezesde sexto se:sjtoezevende sétimo se:timoeachtste oitavo ojtaavoenegende nono no:noetiende décimo de:simoetwintigste vigésimo vizje:zimoedertigste trigésimo trizje:zimoehonderdste centésimo seŋte:zimoe

Breuken

Fracionários

een half meio, metade mə:joe, mətaadəanderhalf um e meio ũ:nə mə:joeeen derde um terço ũ: te:rsoetweederde dois terços do:jsj te:rsoesjeen kwart um quarto ũ: kwaartoedriekwart três quartos tre:sj kwaartoesjeen vijfde um quinto ũ: kĩ:toeeen zesde um sexto ũ: se:sjtoeeen zevende um sétimo ũ: se:timoeeen achtste um oitavo ũ:nojtaavoeeen negende um nono ũ: no:noeeen tiende um décimo ũ: de:simoeeen honderdste um centésimo ũ: seŋte:zimoe