×
Gramatika
Portugalská abecedaPodstatné menáPrídavné menáČlenUrčitý členNeurčitý členZámenáOsobné zámenáZvratné zámenáPrivlastňovacie zámenáOpytovacie zámenáVzťažné zámenáZáporné zámenáUkazovacie zámenáNeurčité zámenáČíslovkyZákladné číslovkyRadové číslovkyZlomkyVyjadrenie násobnostiPočtové úkonyČasové údajeSlovesáOznamovací spôsobPrítomný časMinulý časBudúci časSubjunktívPodmieňovací spôsobRozkazovací spôsobMinulé príčastieGerundiumPríslovkyPrehľad nepravidelných slovies
Advertisement:

1 Portugalská abeceda

Výslovnosť portugalskej abecedy
a [a] g [ge] n [ene] t [te]
b [be] h [aga] o [o] u [u]
c [se] i [i] p [pe] v [ve]
d [de] j [ʒota] q [ke] x [ʃiʃ]
e [e] l [ele] r [erre] z [ze]
f [efe] m [eme] s [ese]
Písmená K, W a Y sa (s výnimkou mien) vôbec nepoužívajú. Okrem toho používa portugalčina nasledujúce písmená s diakritikou: á, â, ã, ç, í, é, ê, ó, ô, õ, ú.
Výslovnosť samohlások
Portugalské samohlásky môžu byť ústne (a, e, i, o, u) alebo nosové (ã, am, an, em, en, im, in, om, on, um, un). Ústne môžu byť podľa stupňa otvorenosti otvorené, zatvorené alebo redukované. Nosové sú väčšinou zatvorené. Ich výslovnosť závisí od toho, v akej pozícii sa vzhľadom na prízvuk nachádzajú. Výslovnosť samohlásky v neprízvučnej slabike sa redukuje (napr. o prechádza do u a takmer úplne sa stráca). Aj vďaka tomu portugalčina budí dojem, že v nej prevládajú spoluhlásky. Koncovka -am sa vyslovuje ako au, nosová dvojhláska -em ako aj alebo ej, prípadne éin.Znaky: ã, ẽ, ĩ, õ, ũ použité pri prepise výslovnosti označujú nosovú výslovnosť uvedených samohlások.
Výslovnosť spoluhlások a hláskových skupín
Slabiky di, ti, ni sa vyslovujú tvrdo: dizer [dyzér], sentir [sentýr], ministro [minýštru]. Spoluhlásky b, d, f, m, n, p, r, t sa vyslovujú podobne ako v slovenčine. Špecifickou kategóriou sú zložkové písmená: ch [š], lh [ľ] a nh [ň].
c [k], pred e, i [s], ch [ʃ] s [ʃ], na zač. slova [s], v skupine ss [s]
ç [s] s [ʃ], medzi samohláskami [z]
g [g], pred e, i [ʒ] x [ʃ], v odborných slovách [ks]
gu+e [ge], gu+i [gi] z [z], na konci slova [ʃ]
h [-] nevyslovuje sa r [r], na zač. slova a po l, n, s [rr]
j [ʒ] q [k], v skupine que [ke], ui [ki]
V dvojhláskach a trojhláskach sa výslovnosť i blíži k [j] a u vyslovujeme ako polospoluhláskové [w] blízke hláske v.
gua [gwa] que [ke] qui [ki]
gue [ge] gui [gi] ão [au]
iai [jaj] eõe [oj] ãe [aj]
Výslovnosť v brazílskej portugalčine
Brazílska výslovnosť sa od portugalskej výrazne líši. Je mäkšia. V brazílskej portugalčine sa napr. písané sc číta ako [s], písané e v neprízvučnej pozícii ako [i], písané r (na začiatku slova) a skupina rr sa vyslovujú ako [h]. Na väčšine územia sa skupiny te, de a ti, di vyslovujú ako [či], [ži] (gente [žénči], sociedade [sosiedádži]). V južnej Brazílii (v štátoch Santa Catarina a Paraná) sa však te, de, ti a di čítajú tvrdo, značne redukovane [te], [de], [ty] a [dy] - gente [žénte]. K mäkčeniu d na [dž] dochádza v niektorých spoluhláskových skupinách (napr. advogado - [adživogádu]). Stretávame sa aj s odlišnou výslovnosťou koncového písaného s, väčšina ho vyslovuje ako [s], ale napr. v Riu sa číta ako [š].
Advertisement:

Advertisement: