×
Gramatika
Portugalská abecedaPodstatná jménaPřídavná jménaČlenČlen určitýČlen neurčitýZájmenaZájmena osobníZájmena zvratnáZájmena přivlastňovacíZájmena tázacíZájmena vztažnáZájmena zápornáZájmena ukazovacíZájmena neurčitáČíslovkyČíslovky základníČíslovky řadovéZlomkyVyjádření násobnostiPočetní úkonyČasové údajeSlovesaOznamovací způsobPřítomný časMinulý časBudoucí časSpojovací způsobPodmiňovací způsobRozkazovací způsobPříčestí minuléGerundiumPříslovcePřehled nepravidelných sloves
Advertisement:

1 Portugalská abeceda

Výslovnost portugalské abecedy
a [a] h [aga] o [o] v [ve]
b [be] i [i] p [pe] w [dablju]
c [se] j [ʒota] q [ke] x [ʃiʃ]
d [de] k [kapa] r [erre] y [ipsilon]
e [e] l [ele] s [esse] z [ze]
f [efe] m [eme] t [te]
g [ge] n [ene] u [u]
Písmena K, W a Y byla nově začleněna do portugalské abecedy, ale vůbec se (s výjimkou jmen a slov cizího původu) nepoužívají. Kromě toho užívá portugalština následující písmena s diakritikou: á, â, ã, à, ç, í, é, ê, ó, ô, õ, ú.
Výslovnost samohlásek
Portugalské samohlásky mohou být ústní (a, e, i, o, u) nebo nosové (ã, am, an, em, en, im, in, om, on, um, un).Ústní podle stupně otevřenosti mohou být otevřené, zavřené nebo redukované.Nosové jsou většinou zavřené. Jejich výslovnost záleží na tom, v jaké pozici se vzhledem k přízvuku nachází. Výslovnost samohlásky v nepřízvučné slabice se redukuje (např. o přechází v u a téměř úplně se ztrácí). I díky tomu portugalština budí dojem, že v ní převládají souhlásky.
Výslovnost souhlásek a hláskových skupin
Slabiky di, ti, ni se vyslovují tvrdě: dizer [dizeːr], sentir [sε̃tiːr], ministro [miniːʃtru]. Souhlásky b, d, f, m, n, p, r, t se vyslovují podobně jako v češtině. Specifickou kategorií jsou spřežky: ch [ʃ], lh [ʎ] a nh [ɲ].
c [k], před e, i [s], ch [ʃ] q [k], ve skupině que [ke], qui [ki]
ç [s] s [ʃ], na poč. slova [s], ve skupině ss [s]
g [g], před e, i [ʒ] s [z] mezi samohláskami
gu+e [ge], gu+i [gi] x [ʃ], [ks], [s], [ʒ]
h [-] nevyslovuje se z [z], na konci slova [ʃ]
j [ʒ] r [r], na poč. slova a po l, n, s [rr]
Výslovnost speciálních znaků
Znaky použité pro přepis výslovnosti se vyslovují následovně:
[ɑ̃] Nosové a. Vyslovuje se jako a s náznakem m nebo n.
[ε̃] Nosové e. Vyslovuje se jako e s náznakem m nebo n.
[ɔ̃] Nosové o. Vyslovuje se jako o s náznakem m nebo n.
[ũ] Nosové u. Vyslovuje se jako u s náznakem m nebo n.
[ĩ] Nosové i. Vyslovuje se jako i s náznakem m nebo n.
[ə] Krátká vyražená samohláska, která se objevuje na konci slova
[ɑ̃ːũ] Podobné českému citoslovci au, vysloví se nosově.
Výslovnost v brazilské portugalštině
Brazilská výslovnost se od portugalské výrazně liší. Je měkčí. V brazilské formě portugalštiny se např. psané sc čte jako [s], psané e v nepřízvučné pozici jako [i], psané r (na začátku slova) a skupina rr se vyslovuje jako [h].Na většině území se skupiny te, de a ti, di vyslovují jako [tʃ], [ʒ] (gente [ʒε̃ːtʃi], sociedade [sosjedaːdʒi]). V jižní Brazílii (ve státech Santa Catarina a Paraná) se ale te, de, ti a di čtou tvrdě, značně redukovaně [tə], [də], [ti] a [di] - gente [ʒε̃tə].K měkčení d v [dʒ] dochází v některých souhláskových skupinách (např. advogado - [adʒivogaːdu]). Setkáváme se i s odlišnou výslovností koncového psaného s, většina ho vyslovuje jako [s], ale např. v Riu se čte [ʃ].
Advertisement:

Advertisement: