×
Lingea
E-shop Přihlášení
×

Hesla

iconfragen

Synonyma

nachfragenanfragenermittelnaushorchen

Lekce 1

ichduersiees1wirihr2der, die, dasdiedasjaneindieser, diese, diesesdiesediesesda1hiermeindein1sein2ihr3unser1euer1sein1*haben*können1*dürfen1*mögen2*brauchenmüssen1*wollen1*fragenantworten
Zobrazit vše (33)

Předpony

fragenabfragenanfragenausfragenbefragenerfragenherumfragennachfragenrückfragenumfragenzurückfragen

Odvozená slova

FragefragenFragerei

Okolí

FrachtgeldFrachtgutFrachtraumFrachtschiffFrackFrageFragebogenFragefürwortfragenFragereiFragesatzFragestellerFragestellungFragewortFragezeichenfraglichfraglosFragmentfragmentarischfragwürdigFraktionFrakturfrankFranke
Zobrazit vše (24)

fragen

13345Vb
1. j-n nach j-m/etw. zeptat/ptát se, (do)tázat se, vyptávat se koho na koho/coeinen Vorbeigehenden nach dem Weg fragen zeptat se kolemjdoucího na cestuHat jemand nach mir gefragt? Ptal se po mně někdo?, Hledal mě někdo?(hovor.) Da fragst du mich zu viel. To se mě moc ptáš.
2. nach j-m/etw. ptát se po kom/čem, starat se o koho/co, dát na koho/co
3. um etw. (po)žádat, prosit o co (o svolení ap.), um etw., nach etw. ptát se na co (na práci ap.)j-n um Rat fragen požádat koho o radu
4. sich fragen ptát se (sám sebe), klást si otázkuEs fragt sich nur, ob ich kommen kann. Je jen otázkou, zda budu moci přijít.
phr
Danach frage ich nicht. Na to se neptám.
Frag(e) lieber nicht! (hovor.) Ani se neptej!
Fragen kostet nichts. (hovor.) Za zeptání nic nedáš.

Fragenur eine Frage der Zeit sein být jen otázkou času
Frageaußer Frage sein být mimo veškerou pochybnost
Fragej-n/etw. in Frage stellen vyjádřit pochybnost o kom/čem, zpochybnit, uvést v pochybnost co
Fragefür j-n/etw. in Frage kommen přicházet v úvahu pro koho/co
Frageohne Frage bezpochyby, určitě (zcela jistě)
reihumreihum fragen ptát se jednoho po druhém
stellenj-m eine Frage stellen položit komu otázku, zeptat se koho
stellenj-n/etw. in Frage stellen vyjádřit pochybnost o kom/čem, zpochybnit co
abfragenIch fragte ihn/ihm englische Vokabeln ab. Vyzkoušel(a) jsem ho z anglických slovíček.
alsDas Argument ist umso wichtiger, als es den Kern der Frage trifft. Argument je o to důležitější, že se dotýká jádra otázky.
anblickenj-n fragend anblicken tázavě pohlédnout na koho
ArtFragen (von) allgemeiner Art otázky všeobecného charakteru
auftauchenFragen tauchen auf. Otázky se objevují.
banalj-m banale Fragen stellen klást komu banální otázky
BeantwortungDie Beantwortung meiner Frage steht noch aus. Stále chybí odpověď na mou otázku.
behelligenj-n mit Fragen behelligen obtěžovat koho otázkami
du̲rchdiskutiereneine Frage durchdiskutieren prodiskutovat otázku
dürfen*Darf ich etwas fragen? Smím se na něco zeptat?
einfachWarum hast du ihn nicht einfach gefragt? Proč ses ho jednoduše nezeptal?
Fragedem Kollegen eine Frage stellen položit kolegovi otázku
Fragean j-n Frage richten obrátit se na koho s otázkou
FrageDas/Es ist nur eine Frage von Sekunden/Minuten. Je to jen otázka vteřin/minut.
FrageDas ist keine Frage. O tom není pochyb.
fraglicheine fragliche Frage lösen řešit spornou otázku
häufigeine häufig gestellte Frage často kladená otázka
Meinungj-n nach seiner Meinung fragen ptát se koho na jeho názor
mi̲ssverstehen*Sie hat deine Frage missverstanden. Špatně pochopila tvou otázku.
sonstHast du sonst noch Fragen? Máš jinak ještě nějaké dotazy?
verständnislosWas meinst du damit?, fragte sie verständnislos. Co tím myslíš?, zeptala se nechápavě.
vorlautvorlaut fragen prostořece se vyptávat
Wegnach dem Weg fragen zeptat se na cestu
aktuálníaktuální otázky aktuelle Fragen
banálnípoložit banální otázku komu j-m eine banale Frage stellen
bojácněbojácně se ptát koho na co j-n etw. ängstlich fragen
bytíotázka bytí a nebytí die Frage des Seins oder Nichtseins
cestazeptat se na cestu nach dem Weg fragen
dotazJsou nějaké dotazy? Gibt es Fragen?
existovatTo neexistuje! Das kommt nicht in Frage!
hloupěhloupě se ptát na co nach etw. dumm fragen
hloupýpoložit komu hloupou otázku j-m eine dumme Frage stellen
indiskrétníklást komu indiskrétní otázky j-m indiskrete Fragen stellen
jasnýjasná otázka eine klare/deutliche Frage
jestliPtal se, jestli přijdou všichni. Er fragte, ob alle kommen.
klástklást komu otázku j-m eine Frage stellen
kolísatV této otázce kolísal. In dieser Frage wankte er.
kopakopa otázek ein Haufen Fragen
losovatlosovat si otázky die Fragen ziehen
načNač se ptáš? Wonach fragst du?
nadhoditnadhodit otázku eine Frage aufwerfen
nedůvěřivýklást nedůvěřivé otázky komu j-m misstrauische Fragen stellen
neomalenýneomalené otázky unverschämte Fragen
nepohodlnýklást nepohodlné otázky komu j-m lästige Fragen stellen
nesmyslnýklást nesmyslné otázky komu j-m unsinnige Fragen stellen
obligátnípoložit obligátní otázku eine obligate Frage stellen
odpověďnechat otázku bez odpovědi die Frage ohne Antwort lassen
optat seJeště se optám. Ich frage noch nach.
osobníosobní otázka eine persönliche Frage
otázkaústní/písemné otázky (při zkoušce) mündliche/schriftliche Fragen
otázkapoložit otázku komu j-m eine Frage stellen
podivit sepodivit se nad otázkou über die Frage staunen
položitpoložit komu otázku j-m eine Frage stellen
pročíst (si)Pečlivě si pročtěte zadané otázky. Lesen Sie sorgfältig die gestellten Fragen durch.
prostěpřijít se prostě zeptat kommen um bloß zu fragen
provokativníprovokativní dotaz provokante Frage
přímýpřímá odpověď na otázku direkte Antwort auf die Frage
přisvědčitpřisvědčit na otázku die Frage bejahen
ptát septát se koho na cestu j-n nach dem Weg fragen
ptát septát se na čí zdraví nach j-s Gesundheit fragen
rádRád bych se zeptal ... Ich möchte gerne fragen ...
rádcezeptat se na co právního rádce den Rechtsberater nach etw. fragen
rozebratrozebrat s partnerem některé otázky einige Fragen mit dem Partner besprechen
smětSmím se na něco zeptat? Darf ich etwas fragen?
snadnýpoložit snadnou otázku eine leichte Frage stellen
spornýsporná otázka eine strittige Frage
takovýJaká otázka, taková odpověď. Wie die Frage, so die Antwort.
úvahaTo nepřichází v úvahu! Das kommt nicht in Frage!
vyhrknoutvyhrknout otázku mit einer Frage herausplatzen
vyzpovídatNovinář vyzpovídal známého politika. Der Journalist fragte einen bekannten Politiker aus.
vyzvatVyzvali mě, abych odpověděl na otázku. Ich wurde aufgefordert, die Frage zu beantworten.
záludnězáludně se ptát na co hinterhältig nach etw. fragen
zamluvitzamluvit nevhodný dotaz eine ungehörige Frage vom Tisch wischen