×
Konverzacija
BrojeviPozdravi i oslovljavanjeUpoznavanjePozdravljanjeRazumijevanjeZahtjevi, zapovjedi prijedloziZahvale i zadovoljstvoIsprike, nesporazumi i žaljenjePristanakNeslaganje, odbijanjePitanjaVrijemeMjeseci i godineDani i tjedniSati i minuteBojeDimenzije i svojstvaPitanja za putKontrola putnih isprava i carinska kontrolaObrazac, osobni podaciPutujemo automPutujemo vlakomPutujemo avionomPutujemo brodomPutujemo gradskim prijevozomSmještajRezervacijaU hoteluPrivatni smještajU kampuU restoranuJelovnikPredjelaGlavna jelaPićaDeserti
Advertisement:
head

Brojevi

Brojevi

Numbers

Glavni brojevi

Cardinal numbers

nula zero, nought ziərou, nōtjedan m, jedna f one wandva m, dvije f two tri three θčetiri four pet five fajvšest six sikssedam seven sevnosam eight ejtdevet nine najndeset ten tenjedanaest eleven ilevndvanaest twelve twelvtrinaest thirteen θɜtīnčetrnaest fourteen fōtīnpetnaest fifteen fiftīnšesnaest sixteen sikstīnsedamnaest seventeen sevntīnosamnaest eighteen ejtīndevetnaest nineteen najntīndvadeset twenty twentidvadeset jedan twenty-one twenti-wantrideset thirty θɜtičetrdeset forty fōtipedeset fifty fiftišezdeset sixty sikstisedamdeset seventy sevntiosamdeset eighty ejtidevedeset ninety najntisto, stotina a/one hundred ə/wan handrədsto dvadeset hundred (and) twenty handrəd (ænd) twentidvjesto two hundred tū handrədtisuća a/one thousand ə/wan θauzənddvije tisuće two thousand θauzəndtisuću petsto osamdeset tri fifteen hundred (and) eighty three fiftīn handrəd (ænd) ejti θmilijun a/one million ə/wan miljən

Redni brojevi

Ordinal numbers

prvi first fɜstdrugi second sekəndtreći third θɜdčetvrti fourth θpeti fifth fifθšesti sixth siksθsedmi seventh sevnθosmi eighth ejtθdeveti ninth najnθdeseti tenth tenθdvadeseti twentieth twentiiθtrideseti thirtieth θɜtiiθstoti hundredth handrədθ

Razlomci

Fractions

polovica a half ə hāfjedan i pol one and a half wan ænd ə hāftrećina a third ə θɜddvije trećine two thirds θɜdzčetvrtina a quarter, (AmE) a fourth ə kwōtə, əθtri četvrtine three quarters θrī kwōtəzpetina a fifth ə fifθšestina a sixth ə siksθsedmina a seventh ə sevnθosmina an eighth æn ejtθdevetina a ninth ə najnθdesetina a tenth ə tenθstotina one hundredth wan handrədθ
Advertisement:

Advertisement: