×

辞典

icon上級の辞典
icon上級の辞典
Việt-Nhật từ điển Advancedversion 2.210.500 mục từ, 12.200 ví dụ, 38.200 bản dịch© Lingea s.r.o., 2023. Bảo lưu mọi quyền.ベトナム語-日本語 上級の辞典第 2.2版10.500 項目, 12.200 用例と熟語, 38.200 訳語© Lingea s.r.o., 2023. 版権所有