×

词典

icon高级词典
icon高级词典
Việt-Trung từ điển Advancedversion 2.210.400 mục từ, 11.900 ví dụ, 38.100 bản dịch© Lingea s.r.o., 2023. Bảo lưu mọi quyền.越南语-汉语 高级词典第 2.2版10.400 个单词, 11.900 个例,短语和成语, 38.100 个翻译词© Lingea s.r.o., 2023. 版权所有