Từ điển
iconAdvanced
iconAdvanced
日本語-ベトナム語 上級の辞典第 2.1版18.300 項目, 7.500 用例と熟語, 40.400 訳語© Lingea s.r.o., 2016. 版権所有Nhật-Việt từ điển Advancedversion 2.118.300 mục từ, 7.500 ví dụ, 40.400 bản dịch© Lingea s.r.o., 2016. Bảo lưu mọi quyền.