×

Từ điển

iconAdvanced
iconAdvanced
日本語-ベトナム語 上級の辞典第 2.2版18.800 項目, 7.600 用例と熟語, 41.100 訳語© Lingea s.r.o., 2020. 版権所有Nhật-Việt từ điển Advancedversion 2.218.800 mục từ, 7.600 ví dụ, 41.100 bản dịch© Lingea s.r.o., 2020. Bảo lưu mọi quyền.