×

Từ điển

iconAdvanced
iconAdvanced
日本語-ベトナム語 上級の辞典第 2.2版18.300 項目, 7.900 用例と熟語, 40.800 訳語© Lingea s.r.o., 2023. 版権所有Nhật-Việt từ điển Advancedversion 2.218.300 mục từ, 7.900 ví dụ, 40.800 bản dịch© Lingea s.r.o., 2023. Bảo lưu mọi quyền.