×

Từ điển

iconAdvanced
iconAdvanced
Eesti-vietnami sõnastik Advancedversioon 2.222.600 märksõna, 4.200 näidet, 35.900 tõlget© Lingea s.r.o., 2023. Kõik õigused kaitstud.E-x-tô-ni-a-Việt từ điển Advancedversion 2.222.600 mục từ, 4.200 ví dụ, 35.900 bản dịch© Lingea s.r.o., 2023. Bảo lưu mọi quyền.