Từ điển
iconAdvanced
iconAdvanced
Eesti-vietnami sõnastik Advancedversioon 2.121.300 märksõna, 4.100 näidet, 35.300 tõlget© Lingea s.r.o., 2016. Kõik õigused kaitstud.E-x-tô-ni-a-Việt từ điển Advancedversion 2.121.300 mục từ, 4.100 ví dụ, 35.300 bản dịch© Lingea s.r.o., 2016. Bảo lưu mọi quyền.