×

Từ điển

iconAdvanced
iconAdvanced
Advertisement:
Eesti-vietnami sõnastik Advancedversioon 2.222.500 märksõna, 3.900 näidet, 35.500 tõlget© Lingea s.r.o., 2019. Kõik õigused kaitstud.E-x-tô-ni-a-Việt từ điển Advancedversion 2.222.500 mục từ, 3.900 ví dụ, 35.500 bản dịch© Lingea s.r.o., 2019. Bảo lưu mọi quyền.
Advertisement:

Advertisement: